Ochrana osobných údajov

Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dodávateľa

Informácie poskytované prevádzkovateľom pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby v zmysle § 19 zákona č. 18 / 2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ:

Tatiana Madejová M-style
J. Jesenského 2510/9
060 01 Kežmarok
Slovensko
IČO: 40722015
DIČ: 1045092191
IČ DPH: SK 1045092191

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípadne nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.

Zodpovedná osoba (DPO)prevádzkovateľa:  nie je určená (nevzniká povinnosť určiť zodpovednú osobu)

1) Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem: Evidencia objednávok a cenových ponúk, zmlúv, potvrdení a faktúr v zmysle firmy Jaroslav Madeja Darčeky online

2) Rozsah spracúvaných osobných údajov:

 • meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, IČO, IČ DPH  

3) Prevádzkovateľ bude osobné údaje dodávateľa spracovávať a sprístupňovať v rozsahu podľa tohto bodu za nasledujúcich podmienok:

 1. osoby, ktorým môžu byť osobné údaje dodávateľa poskytnuté: zamestnanci Prevádzkovateľa  poverení spracúvaním osobných údajov, zástupcovia, audítori, daňoví a iní poradcovia, ako aj osoby, o ktorých to ustanovujú právne predpisy.

Osobné údaje nebudú postupované do tretích krajín.

4) Účel spracovania osobných údajov: Evidencia a výdaj objednávok a cenových ponúk

5) Doba uchovávania osobných údajov:

 • Fakturačné údaje: 10 rokov
 • Cenové ponuky a evidencie dodávateľov: 10 rokov

6) Dotknutá osoba je týmto  oboznámená so svojimi právami podľa § 19 ods. 2 písm. b), c) a d) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • právo požadovať prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 18/2018“) je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

 • právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 • právo na vymazanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona 18/2018 alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona 18/2018.

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona 18/2018.

 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.  

 • právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona18/2018 a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.  

 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Kontaktné údaje úradu: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, www.dataprotection.gov.sk.

7) Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje,ktoré získal na základe vyplnenia objednávky z e-shopu.
Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, na vystavenie faktúry, zabezpečenie dopravy a vyúčtovaním           tovaru.

8) Pri odoslaní objednávky z internetového formulára je potrebné potvrdiť oboznámenie o podmienkach
Ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.