Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK darčeky.online

 1. Reklamovať je možné len tovar, zakúpený v e-shope Darčeky.online
 2. Na tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka.  Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
 3. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho , po vykonaní obhliadky tovaru.
 4. Kupujúci má povinnosť pri uplatňovaní reklamácie použiť reklamačný formulár predávajúceho. Reklamačný formulár je súčasťou prílohy reklamačného poriadku.
 5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  1. mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, 
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkov,
  3. používaním tovaru v nesprávnych podmienkach,
  4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním
 6. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru  spôsobené používaním tovaru.
 7. Počas záručnej doby 24 mesiacov má zákazník právo na odstránenie vady po predložení platného dokladu o nákupe s prihliadnutím na opotrebenie daného produktu.
 8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu avšak nie na dobierku, alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene.
 9. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe . Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomnou formou.
 10. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu.  Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 11. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 5 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípadoch,  ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 12. Predávajúci je oprávnený vydať reklamáciu, na základe nasledujúcich spôsobov:
  1. Oprava vady tovaru,
  2. Výmena tovaru,
  3. Výmena za iný tovar, ktorý si kupujúci vyberie (do hodnoty reklamovaného tovaru)
  4. Vrátenie peňazí.
 13. O spôsobe odstránenia vady môže rozhodnúť kupujúci po dohode s predávajúcim
  1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a načas.
  2. pri neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny.
 14. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 15. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
 16. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 17. Kontakt:  info@darceky.online
  1. Pracovné dni  9.00 – 16.00 hod
  2. Telefonický kontakt: rubrika KONTAKTY

Stiahnuť formulár pre reklamaciu tovaru.